English version
 
 
Ponedeljak, 06.12.2021.
Broj posjeta: 4743771
  Novosti | Tenderi-Konkursi-Ugovori-Odluke | Dokumenti | Organizacija | Direktor | List "Montenegro šume" | Info/Vodič | Foto/Video | Linkovi | Kontakt
Slika dana

Pretraga
 Vijesti
 Tenderi i dokumenti


 

Novosti opširnije

19.11.2021. / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)

Radna posjeta PJ Kolašin

Tokom radne posjete Područne jedinice Kolašin, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović se upoznao sa ključnim problemima i detaljima poslovanja ove Područne jedinice.


Na sastanku je šef Područne jedinice Kolašin, Radovan Dabetić najprije istakao da je i u Kolašinu, kao i u ostalim područnim jedinicama jedan od glavnih problema u radu nedostatak stručnog kadra, kao i starosna struktura postojećeg inženjerskog kadra, što predstavlja ograničavajući faktor u vršenju poslova iz njihove nadležnosti. Slična situacija je i sa šumarskim tehničarima i čuvarima šuma, što predstavlja veliko opterećenje za uspješno obavljanje radnih aktivnosti. Naime, ako se ima u vidu činjenica da jedan čuvar šuma u Kolašinu u prosjeku pokriva površinu između 5000 i 7000 ha šuma i šumskog zemljišta, jasno je da se svi radni zadaci i zakonom predviđene obaveze ne mogu izvršavati na kvalitetan način, obzirom da je fizički nemoguće ispratiti toliku površinu. Međutim, i pored nepovoljne kadrovske strukture, stanje u ovoj Područnoj jedinici je generalno na zadovoljavajućem nivou, bez nekih nerješivih problema.


Osim kadrovskih problema i problema tehničke opremljenosti, VD direktora, mr Srđan Pejović takođe je upoznat sa aktuelnim problemom koji se odnosi na posječenu drvnu masu na trasi dalekovoda za potrebe Auto-puta Bar-Boljare, a koja je već tri mjeseca lagerovana u mjestu Mateševo i Planinica, u GJ “Rečinska Rijeka-Vranještica” i nije data na prodaju. Konstatovano je da će PJ Kolašin u narednom periodu, u skladu sa sugestijama direktora i nadležnog Ministarstva, hitno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, koja se odnosi na sječu šume na trasi dalekovoda, kako bi ovaj problem bio riješen u što kraćem roku i kako bi se spriječilo propadanje drvne mase.

Takođe, tokom posjete direktor Pejović je zajedno sa šefom i inženjerima PJ Kolašin obišao pomenuti lager, kao i radove koji se izvode na izgradnji dijela ski staze koja spaja dva Ski centra skijališta “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”, i tom prilikom upoznat je i sa obimom radova koji su u ovoj GJ vršeni za potrebe izgradnje Skijališta “Kolašin 1600”. Komisija koja je formirana od strane direktora Uprave za šume, u odlučivanju po zahtjevu D.O.O. “Skijališta Crne Gore”, a koji se odnosio na proširenje postojećeg šumskog puta u cilju korišćenja kao ski puta, nakon izlaska na teren napravila je zapisnik, dala svoje mišljenje i dostavila zapisnik direktoru na dalju nadležnost i postupanje. Konstatovano je da se pri radovima na izgradnji objekata i infrastrukture na lokalitetima skijališta “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”, koji su Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi predviđeni, strogo vodi računa o poštovanju planskih dokumenta i izdatih dozvola za gradnju, u cilju očuvanja šuma i šumskog zemljišta na predmetnom području.

Ono što je činjenica jeste da je, izgradnjom cjelokupne infrastrukture za potrebe turizma na planini Bjelasici, najveći teret podnijela šuma i šumsko zemljište, što nas dodatno obavezuje da taj prostor u narednom periodu u što većoj mjeri zaštitimo i svojim djelovanjem unaprijedimo. Direktor je poručio da će u narednom periodu, kroz reforme koje slijede, nastojati da problem nedostatka stručnog kadra bude riješen, a takođe i obnovljen vozni park, koji predstavlja ogroman problem za uspješno obavljanje radnih zadataka u svim Područnim jedinicama, zbog starosti i nedovoljnog broja postojećih vozila. Pohvalno je da u ovoj Područnoj jedinici nema uzurpacija državne imovine, i pored nedostatka radne snage, zbog čega i u narednom periodu treba uložiti dodatne napore kako bi se kolašinskim šumama gazdovalo na što kvalitetniji način.

Uprava za šume Crne Gore

 

 

Novosti

03.12.2021.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST (Foto)


Uprava za šume uspješno trasira put reformi uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


27.11.2021.
POTREBNA URGENTNA PROMJENA STRATEŠKOG PRISTUPA U SEKTORU ŠUMARSTVA (Foto/Link)


Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do urušavanja šumskih ekosistema, do realizacije promjena u pristupu upravljanja šumama nije došlo. Kako su koncesioni ugovori koji su na snazi u svojoj konačnoj fazi realizacije, potrebno je što prije definisati funkcionalna strateška rješenja koja će omogućiti održivo upravljanje šumama i očuvanje ovih resursa u budućnosti. S tim u vezi, potrebne su i temeljne izmjene zakona koje uređuju ovu oblast kako bi se obezbijedile pravne pretpostavke za drugačiji strateški pristup.


25.11.2021.
Koncesioni model nanio ogromnu štetu budžetu i šumama (FOTO/LINK)


Koncesioni model korišćenja šuma koji dugi niz godina postoji u Crnoj Gori, a koji nije prepoznat od struke u Evropi, nanio je ogromnu štetu budžetu i šumama, saopšteno je na sastanku predstavnika Uprave za šume i Agencije za investicije.


23.11.2021.
ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU (Prilog)

19.11.2021.
ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 3 ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE PRODAJOM DRVETA U DUBEĆEM STANJU, ZA 2021. GODINU, OBJAVLJENOG NA WEB SAJTU DANA, 06.11.2021. GODINE (Prilog)

Zbog tehničke greške u tabeli METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA,kriterijumi i podkriterijumi vrednovanja ponude: kadrovski kapaciteti,uticaj na lokalnu ekonomiju i cijena,vrši se ispravka.


--> ARHIVA VIJESTI (od 2008. - do danas)


Uprava za šume 2008.